Webwinkel

Privacyverklaring

A.J. van der Pigge – gevestigd aan de Gierstraat 3, 2011GA Haarlem – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

A.J. van der Pigge, Gierstraat 3, 2011GA Haarlem, www.vanderpigge.nl, +31235312454.

Contactpersoon Erick Ritmeester.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A.J. van der Pigge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan ons heeft doorgegeven.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Erick Ritmeester (erick@vanderpigge.nl) dan verwijderen wij deze informatie.

A.J. van der Pigge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens over uw gezondheid

Indien u via het contactformulier op onze website of per e-mail zelf gegevens verstrekt over uw gezondheid, verleent u hierbij Van der Pigge toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij de advisering over onze producten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

A.J. van der Pigge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie- of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • A.J. van der Pigge analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • A.J. van der Pigge verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

A.J. van der Pigge neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A.J. van der Pigge) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

A.J. van der Pigge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens

Klantnaam: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie).

Adres: maximaal 7 jaar (klanten: wettelijk verplichte bewaartermijn voor de administratie).

E-mailadres op mailinglijst: tot u zichzelf heeft uitgeschreven. Jaarlijks sturen wij u een mail waarin wij u zullen vragen of u nog geïnteresseerd bent in onze berichten. In iedere mail die u van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden voor een of meerdere van onze maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

A.J. van der Pigge verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – na uw toestemming – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke  (bijvoorbeeld post.nl, de bank, de belastingdienst, het administratiekantoor).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

A.J. van der Pigge blijft verantwoordelijk voor deze (post.nl, de bank, de belastingdienst en het administratiekantoor).

Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A.J. van der Pigge gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. A.J. van der Pigge gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A.J. van der Pigge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen of in een beveiligd computerbestand  naar een andere door u opgegeven organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Erick Ritmeester, Rozenstraat 149, 2011 LT Haarlem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

A.J. van der Pigge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A.J. van der Pigge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erick Ritmeester (erick@vanderpigge.nl).

Van der Pigge is verbonden met haar zusterbedrijf De Groene Os

Zij maken de beste natuurgeneeskundige middelen voor je geliefde dier. Oerkracht uit de natuur voor grote en kleine huisdieren.

De Groene Os