Webwinkel

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden voor particulieren – Drogisterij A.J. van der Pigge B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Drogisterij A.J. van der Pigge B.V. (hierna “Pigge”) en koper (hierna: “Koper”).

1.2    Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Pigge en de Koper zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4    Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment naar het oordeel van de bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Pigge en de Koper zullen in een dergelijk geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1    Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn alle aanbiedingen van Pigge vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden gewijzigd of aangepast.

2.2    Pigge kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3    Wijzigingen in het assortiment en de samenstelling van producten zijn voorbehouden. Een aanbieding of offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is. Actuele informatie hierover is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

2.4    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5    Met de afbeeldingen bij producten tracht Pigge de producten zo goed mogelijk en waarheidsgetrouw weer te geven. Pigge kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

2.6    Na aanvaarding van de mondelinge of schriftelijke aanbieding door Koper, zal Pigge aan de Koper de bestelling schriftelijk of per e-mail bevestigen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1    Alle door Pigge gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijs die Pigge hanteert op het moment van sluiten van de overeenkomst. Actuele informatie over prijzen is telefonisch of per e-mail verkrijgbaar.

3.2    Alle prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij schriftelijk of per e-mail anders vermeld door Pigge. De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld.

Artikel 4 – Betaling

4.1    Bestellingen die via de webshop geplaatst worden binnen Nederland, kunnen worden betaald via iDeal en via PayPal, tenzij schriftelijk of per e-mail anders door Pigge aangegeven. De 4% kosten voor een betaling via PayPal zijn voor rekening van de koper.

4.2    In het geval door Pigge een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het verstrijken van de betalingstermijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

4.3    Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Pigge als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken, zijn voor rekening van de Koper.

4.4    In geval van betalingsverzuim is Pigge gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden.

Artikel 5 – Levering & Levertijd

5.1    De producten zullen door of namens Pigge bezorgd worden op het in de bestelling aangegeven adres.

5.2    Nadere informatie omtrent levertijden kan Pigge vermelden op de internetsite of via haar vestiging(en) of op andere wijze schriftelijk of per e-mail kenbaar maken. De genoemde levertijden worden door Pigge naar beste weten opgegeven, maar zijn niet bindend en gelden nimmer als fatale termijn. De levertijden hebben een indicatief karakter.

Artikel 6 – Retourneren en Recht van ontbinding

6.1    De Koper dient de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Zijn de goederen onverhoopt niet in orde dan vragen wij u contact op te nemen om af te stemmen wat er moet gebeuren.

6.2    Voor overeenkomsten met een Koper, die via de webshop tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Koper de mogelijkheid heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het betreffende product. Dit herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor kruiden, specerijen en voor producten die naar hun aard niet geschikt zijn om te kunnen worden teruggezonden, waaronder begrepen producten die snel kunnen bederven of verouderen en hygiëne-producten. Indien de producten een verzegeling bevatten, dan geldt dat bij het verbreken van de verzegeling het herroepingsrecht komt te vervallen.

6.3    Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Met andere woorden,  iets verder dan in de winkel zou mogen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Pigge retourneren.

6.4    Bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de Koper.

6.5    Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Pigge zorg voor terugbetaling van het door Koper betaalde binnen veertien (14) kalenderdagen na het inroepen van de bedenktijd. Pigge behoudt zich het recht voor deze terugbetaling op te schorten tot de betreffende producten, waarop de herroeping van de Koper betrekking hebben, in goede orde retour ontvangen zijn door Pigge.

6.6    Het herroepingsrecht vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1    De eigendom van de goederen blijft bij Pigge en gaat eerst over, wanneer de Koper de verschuldigde prijs, rente, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande en opvolgende levering en met inbegrip van de door Pigge ten behoeve van de Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, zal hebben voldaan.

7.2    Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Koper is overgegaan, is Koper niet bevoegd de producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1    Indien Pigge gehouden is enige schade te vergoeden ten aanzien van een door Koper geplaatste bestelling, dan blijft de aansprakelijkheid van Pigge beperkt tot maximaal de hoogte van het betreffende factuurbedrag.

8.2    Pigge is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Pigge.

8.3    Onverminderd het bovenstaande is Pigge niet aansprakelijk indien de schade is ontstaan doordat Pigge is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de Koper.

8.4    De Koper vrijwaart Pigge voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Pigge toerekenbaar is.

8.5     Aansprakelijkheid voor de door Pigge gegeven adviezen: door Pigge gegeven gezondheidsadviezen en/of productadviezen zijn uitsluitend bedoeld ter educatie, vervangen niet het advies en/of voorschrift van een arts en er kunnen nooit rechten aan worden ontleend ten aanzien van de effectiviteit van aangekochte middelen. Pigge is niet verantwoordelijk voor ongewenste bijwerkingen of interacties met geneesmiddelen; dit is de verantwoordelijkheid van de klant en de voorschrijvend arts. Wel doet Pigge altijd erg haar best om mogelijke interacties tussen (geadviseerde) zelfzorgmiddelen en geneesmiddelen zoveel mogelijk te controleren en te vermijden. Adviezen zijn gratis.

Artikel 9 – Overmacht

9.1    Indien Pigge als gevolg van overmacht niet (op tijd) kan leveren, heeft Pigge het recht om naar keuze de levering op te schorten, dan wel van de levering geheel af te zien.

9.2    Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek zullen als overmacht gelden omstandigheden buiten wil en toedoen van Pigge, welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Pigge kan worden gevergd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, natuurrampen, stakingen, breuk van machines en/of gereedschappen, personeelsgebrek, niet beschikbaar zijn van vervoer en stagnaties in de aanvoer.

9.3    Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Pigge met Koper overleggen omtrent de eventueel te nemen maatregelen, die tot doel hebben schade voor zowel Pigge als Koper zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

9.4    Bij opschorting van de levering of het in zijn geheel afzien van de levering door Pigge wegens overmacht, is de Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1    Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

10.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3    Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Pigge of overeenkomsten gesloten met Pigge worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

Drogisterij Pigge B.V.

Bezoek- en Postadres:
Gierstraat 3
2011 GA Haarlem
023 5312454
info@vanderpigge.nl
KVK 34113770

Van der Pigge is verbonden met haar zusterbedrijf De Groene Os

Zij maken de beste natuurgeneeskundige middelen voor je geliefde dier. Oerkracht uit de natuur voor grote en kleine huisdieren.

De Groene Os